Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Обявление № 94-00-2832

Дата на публикуване: 25.10.2021 14:09

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ ХI-64 и УПИ XIII-64, кв.82  по  действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/  на  гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен ,  одобрен със Заповед № 312/12.05.1987г.

Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода”№1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят  писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото обявление  до общинска администрация гр. Твърдица.     

 

ОТ ОБЩИНАТА