Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Новини


01.12.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1463-1/04.03.2021 г. на Емил Тодоров Стайков.

29.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2832 гр.Твърдица, 29.11.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 638/29.11.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ ХI-64 и УПИ XIII-64, кв.82  по  действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/  на  гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен ,  одобрен със Заповед № 312/12.05.1987г. Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки...

29.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-139 гр.Твърдица, 29.11.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ X-756, кв.39 по действащия подробен устройствен план на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед №300/01.06.1983 г., заповед №87/23.07.1999г. и заповед №10/20.05.2004г. в част план за регулация и застрояване. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки...


26.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1986 гр.Твърдица, 26.11.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б,ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 629/23.11.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XXI-550, кв.26  по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 г.  в част план за регулация и...

25.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2056 гр.Твърдица, 25.11.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 635/25.11.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обхвата на УПИ V-140 и УПИ VI-140, кв.17 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрен със Заповед №773/01.12.1987г. Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ...