Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Обявление № 94-00-1405

Дата на публикуване: 26.10.2021 09:51

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 547/22.10.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за обхвата на УПИ XI-161 и XII-160, кв.30 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Твърдица, кв. Козарево, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрен със Заповед №234/03.11.1988г.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА