Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Предстоящо
ПОКАНА
№ 8
гр. Твърдица, 19.06.2020 г.
 

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 8-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 25.06.2020 г., четвъртък , от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Твърдица при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Предложение с вх.№1521/04.06.2020г. относно: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати и допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кметовете на кметства.
 3. Предложение с вх.№1523/05.06.2020г. относно: Промяна на собствеността на новообразувани имоти в кв. 63 по плана на гр. Твърдица, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 4. Предложение с вх.№1524/05.06.2020г. относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 771/12.12.2013 г
 5. Предложение с вх.№1525/05.06.2020г. относно: Отдаване под наем на помещение от общинска сграда с площ от 22 кв.м. в с. Жълт бряг, представляващо част от имот - публична общинска собственост.
 6. Предложение с вх.№1526/05.06.2020г. относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС №1000/05.12.2014 г.
 7. Предложение с вх.№1542/15.06.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-XXXI, кв. 1 по плана на гр. Шивачево с площ 885 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 8. Предложение с вх.№1544/16.06.2020г. относно: Приемане на оценка за учредяване на ограничено вещно право върху общински недвижими имоти № 72165.503.126 и № 72165.503.1705 по КККР на гр. Твърдица за пристрояване на рампа и стълбище към имот № 72165.503.126.2.1.
 9. Предложение с вх.№1545/16.06.2020г. относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 64/21.05.2020г., взето с Протокол № 7/13.05.2020 г. на Общински съвет - Твърдица
 10. Предложение с вх.№1546/16.06.2020г. относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 63/21.05.2020 г., взето с Протокол № 7/13.05.2020 г. на Общински съвет – Твърдица.
 11. Предложение с вх.№1547/16.06.2020г. относно: Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 12. Предложение с вх.№1550/18.06.2020г. относно: Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект част от имот публична общинска собственост.
 13. Предложение с вх.№1551/19.06.2020г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на СНЕЖАНА Петкова Трухчева от гр. Твърдица, ул.” Княз Борис I” №75, вх.А, ет.1, ап. 1.

 

ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ

Председател на Общински съвет - Твърдица

Потърсете в сайта
Местни избори 2019
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси