Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Обявление № 94-00-2625

Дата на публикуване: 26.10.2021 13:37

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ VI-868,869,871,872,873,874,875 за жилищно строителство, УПИ IX-870, кв.28 по действащия подробен устройствен план на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед №300/01.06.1983 г. в част план за регулация.

Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят  писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото обявление  до общинска администрация гр. Твърдица.     

 

ОТ ОБЩИНАТА