29.05.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1273-2/29.05.2024 г.   Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР, за обхвата на УПИ VII - 159, 574, кв.13 на с. Бяла паланка, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 144/ 19.06.1991г. в част План за регулация и План за застрояване. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №...

29.05.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-736-1/29.05.2024 г.   Община Твърдица на основание чл. 124 б,ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 317/27.05.2024 г., с която се допуска изработване на ПУП-ПР, за обхвата на УПИ II – 199, кв. 51, с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен. Със заповедта може да се запознаете в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, община Твърдица област Сливен, пл. „Свобода” №...28.05.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1217-1/28.05.2024 г.   Община Твърдица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 315/22.05.2024г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПР3 /План за регулация и застрояване/ за обхвата на УПИ I-881 и УПИ II-880, кв. 28  по   действащия Подробен устройствен план  /ПУП - ПРЗ/ на  гр. Твърдица, общ. Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед №300/01.06.1983г. и...

28.05.2024
ЦИК утвърди график за провеждане на ON-LINE обучение на СИК от СИЕЛА НОРМА по договор. Забележка: Това обучение е различно от обявеното преди това от РИК 21, не се заплаща, но е желателно за посещение с цел получаване на по- висока квалификация на членовете на СИК. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С MS TEAMS ГРАФИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИНКА КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НР. ДАТА ЛИНК 1. 28 май 2024 г. (вторник) от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams Need help? Join the meeting now Meeting...

15.05.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № 1 с площ 1 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.503.161 предвиден за поставяне на вендинг автомат, начална месечна наемна цена 23.00 лв. (без ДДС). Общински терен № 2 с площ 1...


25.03.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.263.3 с площ 1663 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, осма категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемана цена 34.92 лв. Общински имот № 72165.259.17 с площ 1440 кв.м., трайно предназначение...

26.02.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточното крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1 за обществени организации, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен № С5 с...Добре дошли

Забележителности

Бележити личности