05.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2746-1/05.12.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 665 от 28.11.2022г., с която се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и план за застрояване/ за обхвата на УПИ III – 179 и УПИ IX – 179, кв.18 по действащия ПУП - ПРЗ на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен,...

05.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-984-5/05.12.2022 г.   Община Твърдица на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ VII – 2149, кв. 116, гр. Твърдица, който да предвиди разделянето му на три нови урегулирани имота. Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на...

02.12.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1270-1/10.03.2022 г. на Рафаел Рамирес Мигел – представляващ ЕООД „ПМВ-2009” в ликвидация.

01.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-3057-2/01.12.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за ПИ с идентификатор 15944.4.909, гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен, по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-97 / 18.02.2020г. на ИД на АГКК и установяване на устройствена зона „Предимно производствена“(Пп), за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала за производство на...


30.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-628-1/30.11.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за изграждане на нова въздушна линия 20kV между РОСМ №30 в ПИ № 72165.631.82 на ВЛ „Градище“ и РОЦМ № 36 в ПИ № 72165.631.88 на ВЛ „Момчил“...

29.11.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под аренда на имоти общинска собственост: с. Боров дол Общински имот № 05551.7.11 с площ 1637 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир”, начална годишна арендна цена 29.47 лв. ІI. За отдаване под наем на...

20.10.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево 3000 кв.м. в южната част на общински имот № 15944.379.922 с обща площ 30771 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, пета категория, начална годишна наемна цена...

28.09.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.156.3 с площ 618 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Ваел” по КККР на гр. Твърдица, начална годишна наемна цена 11.12 лв. Общинско помещение № 8...


31.08.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Твърдица с НТП мери, пасища и ливади за стопанската 2022-2023 г. ІІ. Обект на търга са свободните мери, пасища и ливади от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, декари, категории, начална...


Бележити личности

Добре дошли

Забележителности