31.05.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-283-1/31.05.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за обхвата на УПИ  VII – 59, кв.15 по действащия ПУП - ПРЗ на  с. Сърцево,  общ. Твърдица, обл. Сливен,  одобрен със Заповед № 84 и 85  от 06.02.1940 г., който да предвиди образуване на ново УПИ VII–59,...

30.05.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-923-1/29.05.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XVI – 682 и УПИ XVII - 682 , кв.88 по действащия Подробен устройствен план /ПУП - ПРЗ/ на гр. Твърдица, кв. Козарево, общ. Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 493/20.07.1976г и Заповед № 351/27.10.2005г.. Изработеният проект за частично...

30.05.2023
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Твърдица обявява Уведомление за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ЕТК1 с цел на ползване на отнетата вода: промишлено водоснабдяване – текстилна фабрика, цех Апретура с местоположение поземлен имот 72165.505.1853, гр. Твърдица, с възложител  „Аглика“ АД, гр. Твърдица.03.05.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.194.719 с площ 8665 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 155.97 лв. Общински имот № 72165.194.155 с площ...
20.02.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сградата, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС) за обществени организации. Общински терен № 2 с...

31.01.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево Общински терен /градина/ с площ 1830 кв.м., находящ се в УПИ ХVІІ – 1006, кв.89, начална годишна наемна цена 95.16 лв. Общински терен с площ 1.5 кв.м. за поставяне на вендинг автомат на западния тротоар на...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности