22.06.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.188.38 с площ 373 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 4.48 лв. Общински имот №...

21.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-464 гр.Твърдица, 21.06.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 310/21.06.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XІІ - 582, кв.17 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със заповед № 312 / 12.05.1987 г. в част...

18.06.2021
Поканваме всички членове на НЧ „Св.св.Кирил и Методий 1914” гр. Твърдица да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 23.06.2021 г. от 17.30 часа в голямата зала на читалището.   от Настоятелството при НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1914” гр. Твърдица

14.06.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1550-1/21.04.2021 г. на Божидар Стефанов Тодоров.

14.06.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1549-1/21.04.2021 г. на Енчо Николаев Стоянов.

14.06.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1543-1/21.04.2021 г. на Иван Радков Желев.

22.06.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.188.38 с площ 373 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 4.48 лв. Общински имот №...

19.05.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение № 5 с площ 15 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 21.00 лв. /без ДДС/. Общинско помещение с площ 12.95 кв.м., част...


31.03.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.164.4 с площ 1185 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 23.70 лв. Общински имот № 72165.164.5 с площ 438 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност...Бележити личности

Забележителности