19.01.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински павилион с площ 60 кв.м. в сградата на СУ „Неофит Рилкси” гр. Твърдица, представляващ част от имот с идентификатор № 72165.504.2260.1, начална месечна наемна цена 96.00 лв. (без ДДС).   ІІ. За продажба на имоти общинска...


19.01.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1559-1/10.12.2021 г. на Красимир Иванов Будаков.

19.01.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1227-1/13.12.2021 г. на Станчо Иванов Апостолов.

19.01.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1223-1/10.12.2021 г. на Красимир Иванов Будаков.

19.01.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1198-1/22.11.2021 г. на Радка Иванова Койчева.

19.01.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински павилион с площ 60 кв.м. в сградата на СУ „Неофит Рилкси” гр. Твърдица, представляващ част от имот с идентификатор № 72165.504.2260.1, начална месечна наемна цена 96.00 лв. (без ДДС).   ІІ. За продажба на имоти общинска...


Бележити личности

Добре дошли

Забележителности